Warunki uczestnictwa w Projekcie Kierunek Kariera

 1. Uczestnikami Projektu mogą być osoby, które na dzień rozpoczęcia udziału w Projekcie spełniają poniższe warunki:
  1. ukończyły 25 lat oraz:
   1. są osobami pracującymi;
   2. mieszkają lub pracują, lub uczą się na terenie województwa małopolskiego;
   3. posiadają niskie kwalifikacje, tj. wykształcenie co najwyżej na poziomie ukończonego liceum/technikum(obejmującym maksymalnie egzamin maturalny)lub mają więcej niż 50 lat,niezależnie od poziomu wykształcenia;
   4. posiadają obywatelstwo polskie lub zezwolenie na pobyt lub wizę, upoważniające do pobytu i podjęcia pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub
  2. ukończyły 25 lat i nie ukończyły 65 lat oraz:
   1. są osobami z niepełnosprawnościami;
   2. mieszkają lub pracują lub uczą się na terenie województwa małopolskiego, posiadają obywatelstwo polskie lub zezwolenie na pobyt lub wizę, upoważniające do pobytu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Uczestnikami Projektu mogą być także osoby w wieku 18 –25 lat pracujące, o niskich kwalifikacjach, które mieszkają lub pracują lub uczą się na terenie województwa małopolskiego, posiadające obywatelstwo polskie lub zezwolenie na pobyt lub wizę, upoważniające do pobytu i podjęcia pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub które mieszkają lub pracują lub uczą się na terenie województwa małopolskiego, posiadają obywatelstwo polskie
 3. Proces rekrutacji realizowany jest w języku polskim. Kandydat musi posługiwać się językiem polskim w stopniu umożliwiający swobodną konwersację i wypełnienie ze zrozumieniem dokumentacji projektowej.
 4. Wsparcie w postaci Usług udzielone w Projekcie osobom prowadzącym działalność gospodarczą podlega regulacjom dotyczącym pomocy publicznej.
 5. Uczestnik może zostać zakwalifikowany do Projektu tylko jeden raz.
 6. Data rozpoczęcia udziału w Projekcie jest tożsama z datą rozpoczęcia udziału we wsparciu i jest to termin pierwszego spotkania z doradcą w ramach Bilansu Kariery.

Zasady rekrutacji

 1. Rekrutacja do Projektu odbywa się w sposób ciągły.
 2. Warunkiem objęcia Kandydata procesem rekrutacyjnym jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, co jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udział w Projekcie oraz przetwarzanie danych osobowych i akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. Osoby zainteresowane przed wypełnieniem formularza zgłoszeniowego, powinny zgłosić chęć udziału w Projekcie telefonicznie na numer  126198493 lub mailowo na adres bon@wup-krakow.pl,w celu umówienia spotkania z doradcą zawodowym.
 4. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie kierunek.pociagdokariery.pl.
 5. Po kompletnym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego Kandydat:
  1) otrzymuje w systemie informację o spełnieniu warunków umożliwiających udział w projekcie
  2) rezerwuje w systemie termin oraz miejsce spotkania z doradcą zawodowym; potwierdzenie wizyty Kandydat otrzymuje na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym
 6.  Podczas usługi doradztwa zawodowego w Wojewódzkim Urzędzie Pracy ul. Na Stawach 1, 30-107 Kraków uczestnik podpisuje umowę z WUP w Krakowie na realizację usługi, otrzymuje informację dotyczącą dofinansowania oraz możliwości uczestniczenia w projekcie .Uczestnik otrzymuje ID wsparcia i hasło dostępu do zalogowania do projektu, następnie wybiera OSK i zatwierdza wybór ośrodka szkolenia kierowców i oczekuje na kontakt z OSK osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie projektu. Osoba kontaktująca się zaprosi na spotkanie w OSK gdzie przeprowadza się test kompetencyjny, odbiera się od uczestnika nr ID wsparcia ( konieczny do realizacji projektu) oraz podpisuje z uczestnikiem projektu kierunek kariera umowę o przeprowadzenie szkolenia, następnie zgodnie z wyznaczoną datą w projekcie rozpoczyna szkolenie.